ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

27 ފެބްރުއަރީ 2019

27 ފެބުރުވަރީ 2019 މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު […]

މިއަދު ބޭއްވި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާގައި ތިން ޤައުމަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުންގެ ނަންފުޅުތައް ފާސްކުރައްވައިފި

26 ފެބްރުއަރީ 2019

26 ފެބުރުވަރީ 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވީ ޤާނޫނު ނަންބަރު […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

25 ފެބްރުއަރީ 2019

25 ފެބުރުވަރީ 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި “ފްރޭމްވަރކް އެގްރިމަންޓް ފޮރ އެސްޓެބްލިޝިންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި

25 ފެބްރުއަރީ 2019

24 ފެބުރުވަރީ 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް […]

ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

12 ފެބްރުއަރީ 2019

12 ފެބުރުވަރީ 2019 ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޖޯން ރޯޑް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމާ […]

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

11 ފެބްރުއަރީ 2019

11 ފެބުރުވަރީ 2019 އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަކިލެޝް މިޝްރާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާދެއްވައިފި

7 ފެބްރުއަރީ 2019

07 ފެބުރުވަރީ 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ބޭއްވި މިޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]

ކޮމަންވެލްތުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

31 ޖެނުއަރީ 2019

31 ޖެނުއަރީ 2019 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލުން ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރުކަން ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން، އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ، ކޮމަންވެލްތުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް ޓެލެކާސްޓުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

30 ޖެނުއަރީ 2019

30 ޖެނުއަރީ 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް ޓެލެކާސްޓުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ އިސްބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް […]

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

24 ޖެނުއަރީ 2019

24 ޖެނުއަރީ 2019 ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން، އެ އިންޑަސްޓްރީ ތަމްސީލް ކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (އެމްއެންއޭސީއައި)ގެ […]