ޚަބަރު

“އެނުއަލް ސެޝަން އޮފް ދަ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންފަރެންސް އޮން ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ” ގައި މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

5 ޑިސެމްބަރ 2018

އިންޓަރ-ޕާލަމެންޓަރީ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ޑިސެންބަރު މަހު 6 ން 7 އަށް، ޖެނީވާގައި ބޭއްވޭ “އެނުއަލް ސެޝަން އޮފް ދަ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންފަރެންސް އޮން […]

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 19 ވަޒީރުންނާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދެއްވައިފި

4 ޑިސެމްބަރ 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 19 ވަޒީރުންނާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށް، އެ މާއްދާގެ (ރ) ގެ […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

4 ޑިސެމްބަރ 2018

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް، ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ރިއަރ އެޑްމިރަލް އަޚްތަރު ޙަބީބް އިޙްތިރާމްގެ […]

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 20 ވަޒީރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދެއްވައިފި

4 ޑިސެމްބަރ 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 20 ވަޒީރަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ […]

2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

28 ނޮވެމްބަރ 2018

2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް […]

2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރައްވައިފި

28 ނޮވެމްބަރ 2018

2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ޔޫ. އެން. ޑީ. ޕީ. ގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

21 ނޮވެމްބަރ 2018

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް ޔޫ. އެން. ޑީ. ޕީ. ގެ ރެސިޑެންޑް ކޯޑިނޭޓަރ މިސް ޝޮކޮ ނޯޑާ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. […]