ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

15 އޭޕްރީލް 2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން […]

ފަލަސްޠީނު ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

15 އޭޕްރީލް 2019

15 އެޕްރީލް 2019 ފަލަސްޠީން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވި އާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ވަލީދު އޭ. އެމް. އަބޫޢަލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް […]

އައިޕީޔޫގެ 140ވަނަ އެސެމްބްލީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

6 އޭޕްރީލް 2019

06 އޭޕްރީލް 2019 މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 10އަށް ޤަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާ، އިންޓަރ-ޕާލަމެންޓަރީ ޔޫނިއަން(އައިޕީޔ)ޫގެ 140 ވަނަ އެސެމްބްލީގައި […]

ޖަޕާން ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

31 މާޗް 2019

31 މާރިޗު 2019 ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ކެއިކޯ ޔަނައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް […]

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކުރައްވައިފި

27 މާޗް 2019

27 މާރިޗު 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި […]

އިންޑިއާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

19 މާޗް 2019

19 މާރިޗު 2019 އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދީރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

19 މާޗް 2019

19 މާރިޗު 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އޮތީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ވެރިކަން […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

18 މާޗް 2019

18 މާރިޗު 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި، […]

ރަޝިޔާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

18 މާޗް 2019

18 މާރިޗު 2019 ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޔުރީ މަޓެރީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް […]

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

17 މާޗް 2019

17 މާރިޗު 2019 އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ހަރ އެކްސެލެންސީ ސުޝްމާ ސުވަރާޖު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ. […]