ޚަބަރު

ތުރުކީގެ އާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ތުރުކީގެ އާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ސާކިރު އޮޒްކާން ޓޮރުންލަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދު […]

ޗައިނާގެ އާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ޗައިނާގެ އާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޒަންގް ލިޒޯންގް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު […]

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

23 އޯގަސްޓް 2017

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ބޭއްވި މިޖަލްސާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ […]

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

22 އޯގަސްޓް 2017

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ބޭއްވި މިޖަލްސާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ […]

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

3 ޖުލައި 2017

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ތ. އަތޮޅު ކިނބިދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ އަދި ކަނޑޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ […]