ޚަބަރު

ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި އިނގިރޭސި ސަފީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

20 ޖެނުއަރީ 2019

20 ޖެނުއަރީ 2019 ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާޙީމްއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް […]

ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ސްރީލަންކާ ސަފީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

16 ޖެނުއަރީ 2019

16 ޖެނުއަރީ 2019 ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާޙީމްއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން […]

2019 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ 7 ފެބުރުއަރީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

10 ޖެނުއަރީ 2019

10 ޖެނުއަރީ 2019 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 7 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި […]

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

9 ޖެނުއަރީ 2019

9 ޖެނުއަރީ 2019 އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ބްރައިސް ޑޭވިޑް ހަޗަސަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

9 ޖެނުއަރީ 2019

9 ޖެނުއަރީ 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް، އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ އަކިލޭޝް […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންޑިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހި ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

8 ޖެނުއަރީ 2019

8 ޖެނުއަރީ 2019             ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ […]

ޔޫ.އެން ގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

12 ޑިސެމްބަރ 2018

ޔޫ.އެން ގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ މިރޮސްލަރވް ޖެންސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާ […]

ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި 8 ނަންފުޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވައިފި

12 ޑިސެމްބަރ 2018

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައިވާ ގޮތުގެ […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އިންޓަރ-ޕާލަމެންޓަރީ ޔޫނިއަން (އައި. ޕީ. ޔޫ.) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

7 ޑިސެމްބަރ 2018

މިހާރު ޖެނީވާގައި ކުރިއަށްދާ “އެނުއަލް ސެޝަން އޮފް ދަ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންފަރެންސް އޮން ޑަބްލިޔު. ޓީ. އޯ.” ގެ ހަވާސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް […]

ކޮމަންވެލްތްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަލުން ބައިވެރިވުމަށް ފެންނަކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

5 ޑިސެމްބަރ 2018

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގެ 2 ވަނަ […]