ޚަބަރު

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

3 ޖުލައި 2017

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ތ. އަތޮޅު ކިނބިދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ އަދި ކަނޑޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ […]

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

14 ޖޫން 2017

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައި، 2 ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި […]

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

13 ޖޫން 2017

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު6/2006 ) 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) […]

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

12 ޖޫން 2017

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ދެ ބިލެއް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ […]

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

7 ޖޫން 2017

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ތ. ހިރިލަންދޫގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އޮތް ހިސާބެއް އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ […]

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސުވާލުކުރެއްވުން

6 ޖޫން 2017

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ތ. ވަންދޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

5 ޖޫން 2017

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއިރު އެކަން ބަރަކާތްތެރި  ރަމްޟާމަހާ ދިމާވެފައިވާތީ، ބަރަކާތްތެރި  ރަމްޟާމަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި […]

ޗައިނާގެ ހެއިލޮންގްޖިއާންގ ޕްރޮވިންޝަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސްގެ ވައިސް ޗެއަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

11 މެއި 2017

ޗައިނާގެ ހެއިލޮންގްޖިއާންގ ޕްރޮވިންޝަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސްގެ ވައިސް ޗެއަރ މެޑަމް ފޫ ފެންގްޗުންގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް  މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ […]