ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވަވާފައިވާ 5 ބޭފުޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިއާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޖަލްސާގެ ރިއާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ތިރިގައިމިވަނީއެވެ.

Chairsssss