ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ، ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ. މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ބަހުސެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވައި އެކަމާމެދު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހާމަކުރައްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

Speaker

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސަކީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދެވެ. އެމަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ 28 މެއި 2014 ގައި ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގެނު ވޯޓުގައި 43 ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަކީ 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ 14 އަހަރުވެފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.