ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެއްވުމުގަޔާއި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގެވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދެއްވަން ހުންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޭނާގެ މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެއްވުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،  ވަގުތީ ގޮތުން އެ މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރައްވަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެވެ.

Deputy Speaker

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ނައިބުރައީސަކީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކެވެ. އެމަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ 28 މެއި 2014 ގައި ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައިސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގައި 42 ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ.

އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާތާ 9 އަހަރު ވެފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށެވެ.