ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި

24 ފެބުރުވަރީ 2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

 

_DSC3907

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޚަބާ ދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމާއި ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.

 

_DSC3938