ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޗައިނާގެ ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

        މިހާރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގްގެ އަރިހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް […]

 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން […]

 

މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ވީނުވީއެއްނޭގި ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީއެއް ހޮއްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވީނުވީއެއްނޭގި […]

 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބައްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅިގެން […]

 

ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު 2014 މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 30 ވަނަ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ […]