ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މައްސަލަ، އެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރު […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ބަންދުކުރެއްވުނު މައްސަލަ، އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ބަންދުކުރެއްވުނު މައްސަލަ، […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ބަންދުކުރެއްވުނު މައްސަލަ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ބަންދުކުރެއްވުނު އިމްތިޔާޒް […]

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޤާނޫނު […]

 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހދ.މަކުނުދޫ / ޑައިމަންޑްވިލާ އަޙްމަދު އަކްރަމް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހދ.މަކުނުދޫ / ޑައިމަންޑްވިލާ އަޙްމަދު އަކްރަމް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް […]