ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ […]

 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، 2014 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފާސްކުރައްވާފައިވާގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ […]

 

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައިފި

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/8) ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ […]

 

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމަވައިފި

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 19ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ޤާނޫނު ނަންބަރު 2007/4) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމަވައިފިއެވެ. މިބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ 4 […]

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ […]