ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ކަމަލޭޝް ޝަރްމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙަންމަދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިއަދު […]

 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭންކްއަކަށްވެފައި، އެ މަޤްސަދު ޙާސިލްވަމުން ނުދާ ކަމަށް […]

 

އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ ގައި އޮޑިޓް ޤާނޫނު     (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2007/4) އަށް އިޞްލާޙު […]

 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު (6/2010) އަށް އިސްލާޚު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިއެވެ. […]

 

އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައި، މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 91 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫއްރިއްޔާގެ […]