“މާލެ – ހުޅުމާލެ ބްރިޖް ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފާލަމަކަށް”

މާލެ – ހުޅުމާލެ ބްރިޖް ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފާލަމަކަށް ކަމަށާ އަދި އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ބަދަހި ގުޅުން […]

 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެމައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ނިންމަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދެމައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޗައިނާގެ ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

        މިހާރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގްގެ އަރިހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް […]

 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން […]

 

މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ވީނުވީއެއްނޭގި ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީއެއް ހޮއްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވީނުވީއެއްނޭގި […]