ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ މާދަމާ އޮންނާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ  މާދަމާ (20 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު) 9:00 ގައި ރައްޔިތުންގެ […]

 

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާ ގެއަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފިއެވެ. މިޒިޔާރަތަކީ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހާމެދު […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަފްދު އައި.ޕީ.ޔޫގެ ކޮމިޓީ އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ޕާލިމެންޓޭރިއަންސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

131 ވަނަ އައި.ޕީ.ޔޫ ކޮންފެރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަފްދުގެ ފަރާތުން އައި.ޕީ.ޔޫގެ ކޮމިޓީ އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ޕާލިމެންޓޭރިއަންސްއާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި […]

 

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ […]

 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްކުރައްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބޭހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 91/9 ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ […]