ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 23 ފެބްރުއަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް […]

 

އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮއްވެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިއެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަށް، ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު […]

 

މީލާދީ އައުއަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްދެއްވާ ޚިޠާބް

މީލާދީ އައުއަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްދެއްވާ ޚިޠާބް

 

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން %96.05 ގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހާޞިލްކޮށްފައިވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖ

މިއަދު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާކަމުގައިވާ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު […]