ތަޢްޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި


އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. އޭ.ޕީ.ޖޭ. ޢަބްދުލް ކަލާމް އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ހުޅުއްވާފައިވާ ތަޢްޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙަންމަދު […]

 

އައި. ޕީ. ޔޫ. ގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ދަޢުވަތަކަށް މިހާރު ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާ – އިންޓަރ-ޕާލަމަންޓަރީ ޔޫނިއަން (އައި. ޕީ. ޔޫ.) ގެ ރައީސް ހިޒް […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކެރިގެން ސާބިތުވެ އޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކެރިގެން ސާބިތުވެ އޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެންމެހައި ދިވެހި […]

 

ނޫސް ބަޔާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ނަންފުޅުގައި މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އެކައުންޓެއް ނޫނެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް އަދި މިހާތަނަކަށް […]

 

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ ޖީން މެރިން ޝޫ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙަންމަދުގެ އަރިހަށް […]