ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް މަރުޙަބާ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެއް ގޭގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ 77 މެންބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހެކެވެ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ."