އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބައްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން 2 ބިލެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ގޮތް ރާއްވަވާ، މަސައްކަތް ނިންމަވާނެ ތާރީޙް […]

 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 123 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 3 […]

 

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބައްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/8) […]

 

ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބައްވަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް […]