ތުރުކީގެ އާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ތުރުކީގެ އާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ސާކިރު އޮޒްކާން ޓޮރުންލަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދު […]

 

ޗައިނާގެ އާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ އާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޒަންގް ލިޒޯންގް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު […]