ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9) […]

 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅުތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/9) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ […]

 

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަށް މ. ކްރެސްޓްވުޑް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޢައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޭރު […]

 

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ […]

 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/9) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ […]