މީލާދީ އައުއަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްދެއްވާ ޚިޠާބް

މީލާދީ އައުއަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްދެއްވާ ޚިޠާބް

 

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން %96.05 ގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހާޞިލްކޮށްފައިވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖ

މިއަދު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާކަމުގައިވާ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) އަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް […]

 

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި […]

 

އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލު 58 މެންބަރުންގެ […]