ޖަޕާން-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕްގެ މުޤައްރިރު ހޮވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ޖަޕާން-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި، ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި 42 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 38 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މުޤައްރިރުގެ މަޤާމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު […]

 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ހަތަރު އިޞްލާހަކާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު […]

 

3 ކޮމިޓީއެއްގެ ހިންގާ ގަވައިދު ފާސްކުރައްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީ އަދި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވައިދު ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، 17 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ހިންގާ […]

 

ސަފީރުކަމަށާއި ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ 4 ނަންފުޅަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވައިފި

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ސަފީރުކަމަށާއި ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ 4 ނަންފުޅަކަށް ރައްޔިތުންގެ […]

 

ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ބަލައިގެންފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ […]