ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އިންޓަރ-ޕާލަމެންޓަރީ ޔޫނިއަން (އައި. ޕީ. ޔޫ.) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިހާރު ޖެނީވާގައި ކުރިއަށްދާ “އެނުއަލް ސެޝަން އޮފް ދަ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންފަރެންސް އޮން ޑަބްލިޔު. ޓީ. އޯ.” ގެ ހަވާސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް […]

 

“އެނުއަލް ސެޝަން އޮފް ދަ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންފަރެންސް އޮން ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ” ގައި މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިންޓަރ-ޕާލަމެންޓަރީ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ޑިސެންބަރު މަހު 6 ން 7 އަށް، ޖެނީވާގައި ބޭއްވޭ “އެނުއަލް ސެޝަން އޮފް ދަ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންފަރެންސް އޮން […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް، ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ރިއަރ އެޑްމިރަލް އަޚްތަރު ޙަބީބް އިޙްތިރާމްގެ […]

 

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 20 ވަޒީރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 20 ވަޒީރަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ […]