މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ތ. އަތޮޅު ކިނބިދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ އަދި ކަނޑޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ […]

 

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައި، 2 ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި […]

 

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު6/2006 ) 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) […]