ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި އިނގިރޭސި ސަފީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

20 ޖެނުއަރީ 2019 ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާޙީމްއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް […]

 

ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ސްރީލަންކާ ސަފީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

16 ޖެނުއަރީ 2019 ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާޙީމްއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން […]

 

2019 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ 7 ފެބުރުއަރީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

10 ޖެނުއަރީ 2019 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 7 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި […]

 

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

9 ޖެނުއަރީ 2019 އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ބްރައިސް ޑޭވިޑް ހަޗަސަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

9 ޖެނުއަރީ 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް، އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ އަކިލޭޝް […]